Privacy en Cookie Statement

 

Qarriez hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacy en Cookie Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Qarriez, gevestigd aan De Muddegezaai 13 8252 KC Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy en Cookie Statement

Contactgegevens:

https://www.qarriez.nl
Adres: De Muddegezaai 13
Postcode en plaats: 8252 KC Dronten  
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 60112751
Telefoonnummer: 06-24 44 53 66
E-mailadres: contact@qarriez.nl

 

Carry van Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van Qarriez zij is te bereiken via contact@qarriez.nl

Persoonsgegevens die Qarriez verwerkt

Qarriez verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een bestelling in de webshop te plaatsen, het formulier van de pijntest en klachtentest in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type, zodat de website optimaal weergegeven wordt op jouw apparaat
 • Bankrekeningnummer voor aankopen en/of facturen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Qarriez verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid, om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het oplossen van je fysieke en/of mentale klachten.
 • Zaken die in de sessies besproken zijn met jou en die van belang (kunnen) zijn voor je begeleiding , worden vastgelegd in het cliëntdossier.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; Voor begeleiding en de daaraan gekoppelde vastlegging van persoonsgegevens is de toestemming van hun ouders of voogd nodig.
 • De website van Qarriez en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Qarriez kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Qarriez raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Qarriez zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contact@qarriez.nl, dan verwijdert Qarriez deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Qarriez persoonsgegevens verwerkt

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Qarriez analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Qarriez volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Qarriez verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Qarriez verwerkt uw persoonsgegevens en bijzondere of gevoelige persoonsgegevens in het cliëntdossier voor de volgende doelen:

 • Een efficiënte begeleiding te kunnen garanderen
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van nieuwe, verplaatsten of geannuleerde behandelafspraken
 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (waar u zich te allen tijden voor kunt afmelden)
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van de belastingdienst
 • Te kunnen voldoen aan de wettelijke dossierplicht

 

Privacy op de nota

Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • je naam, adres en woonplaats
 • indien nodig geboortedatum
 • de datum van de sessie
 • datum van aankopen in de webshop zoals producten, training, cursus etc.
 • korte omschrijving van de behandeling zoals MindBody therapie, Personal coaching cursus, etc. (Nooit inhoudelijke gegevens van de sessie!)
 • korte omschrijving van het aangekochte product in de webshop
 • factuurbedrag
 • Vanuit wetgeving kunnen veranderingen plaatsvinden in de vermelding van gegevens op de nota.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qarriez bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Daarnaast hanteert Qarriez de volgende wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar voor het cliënten dossier en 7 jaar om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Qarriez verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, voor zover dit van toepassing is, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Qarriez is verantwoordelijk voor het verwerken van haar eigen gegevens. Derde partijen, waarmee Qarriez samenwerkt zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen gegevensverwerking en gegevensbescherming. 

Partijen waar Qarriez mee samenwerkt of gebruik van maakt zijn Google servicediensten, Mollie, Mailchimp, Habo support, Jouwweb

Wanneer andere zorgverleners  geïnformeerd moeten worden, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, dan gebeurt dit alleen met jouw expliciete toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qarriez gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Qarriez gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Googly Analytics en Jouwweb.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heeft Qarriez je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Qarriez en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@qarriez.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Let op: op de website aangeven vakantieperioden of dagen, tellen niet mee voor deze 4 weken! Qarriez wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qarriez neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@qarriez.nl

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de diensten van Qarriez wijzigen of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum die op de meest recente versie op de website van Qarriez staat, www.qarriez.nl.  Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Zodra en zolang je gebruikmaakt van onze website ga je akkoord met de Privacyverklaring, Algemene Voorwaarden en Disclaimer zoals deze op onze website vermeld staan.