Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden bestaan uit 2 delen welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 1. Algemene Voorwaarden Online Aankoopovereenkomsten 
 2. Algemene Voorwaarden  als je cliënt (Opdrachtgever) wordt/bent voor een of meerdere Sessies in de praktijk, en/of het deelnemen en gebruikmaken van het Online Platform waarin trainingen en cursussen worden aangeboden.

Beiden zijn hieronder op deze pagina te vinden.

 

Algemene Voorwaarden Online Aankoopovereenkomsten

 

Deze Algemene Voorwaarden voor Online Aankoopovereenkomsten zijn onlosmakelijk verbonden met Algemene Voorwaarden  als je cliënt (Opdrachtgever) wordt/bent voor een of meerdere Sessies in de praktijk, en/of het deelnemen en gebruikmaken van het Online Platform waarin trainingen en cursussen worden aangeboden.

 

 

Door gebruik te maken van de website www.qarriez.nl, diensten en producten van Qarriez ga je automatisch akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:

 1. Algemene Voorwaarden voor het online aankopen van producten en diensten van Qarriez via de website van Qarriez (qarriez.nl).
 2. Algemene Voorwaarden als je cliënt (Opdrachtgever) wordt/bent voor een of meerdere Sessies in de praktijk, en/of het deelnemen en gebruikmaken van het Online Platform waarin trainingen en cursussen worden aangeboden.

 

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website van Qarriez bezoekt / gebruikt, of als je gebruik maakt van de producten of diensten van Qarriez. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken.

 

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel kunnen worden toegevoegd. De geldende versies van de Algemene Voorwaarden zijn steeds te vinden op deze pagina.

Qarriez behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op haar website. Je bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Qarriez”:de onderneming en ondernemer Qarriez.

Qarriez
De Muddegezaai 13,
8252 KC Dronten.
Telnr. 06-24445366
E-mail: contact@qarriez.nl
KvK Almere nr. 60112751
BTW-nr. NL001697628B85

 

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Qarriez;

1.4 Dag: kalenderdag;

1.5 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.6 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Qarriez in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.8 Qarriez (ondernemer): de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Qarriez georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Qarriez gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.11 Online Aankoopovereenkomst

Iedere aankoop via de webshop van Qarriez is een Online  Aankoopovereenkomst tussen de consument en Qarriez op grond waarvan de consument tegen een bepaalde periode toegang krijgt tot het digitale platform op de website www.qarriez.nl. 

1.12 Het Online platform
Is een afgeschermd gedeelte van de website waar de onder andere de Online Training, en eventuele andere cursussen, beschikbaar is voor de consument die de Online Training of een andere cursus heeft aangekocht. Iedere cursus of training heeft een eigen gedeelte met een unieke inlogcode. De consument koopt iedere training of cursus apart aan.

In de toekomst kunnen gebruikers hier met elkaar in contact komen. Qarriez is geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Qarriez is daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die gebruikers onderling maken.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Qarriez en op elke totstand gekomen overeenkomst op afstand tussen Qarriez en consument. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijke verbonden met de Algemene Voorwaarden als je cliënt (Opdrachtgever) wordt/bent voor een of meerdere Sessies in de praktijk en/of voor het deelnemen en gebruikmaken van het Online Platform waarin trainingen en cursussen worden aangeboden.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van beide Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Qarriez zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van beide Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, waardoor een deel van deze beide Algemene Voorwaarden, welke hier vermeld in dit document, komen te vervallen, blijven de overige Algemene Voorwaarden van beiden onverminderd van kracht. 

2.5 Indien consument de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Online  Aankoopovereenkomst  per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Qarriez tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Er worden geen restituties gegeven met uitzondering van wanneer er sprake is van een abonnement zal het betaalde abonnementsgeld pro rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 3 - Gebruiksregels van het online platform

3.1 Consument mag het online platform niet zo gebruiken dat daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving wordt geschonden.

3.2 Consument mag het volgende niet via de Website verspreiden:

- Pornografische video’s, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

- Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

- Ongevraagde reclame (spam);

- Foute of misleidende informatie;

- Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3.3 Consument mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. Wel kunt per mail aanvragen dat u een andere naam wilt gebruiken terwille van uw eigen privacy, omdat je niet wilt dat anderen weten wie je bent of welke  klachten je hebt.

3.4  Consument moet de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden en deze gegevens niet misbruiken.

3.5 Consument mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor het online Platform is bedoeld.

3.6 Als consument melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kan consument een bericht sturen naar contact@Qarriez.nl

 

Artikel 4 – Het Online Platform

Het doel van het Online Platform is om een platform te bieden waar onder andere het Online Trainingsprogramma en eventuele andere cursussen of trainingen in zitten. Binnen dit Online Platform volgt de consument volledig zelfstandig de desbetreffende aangekochte cursus of training. 

Derhalve is Qarriez nooit of te nimmer aansprakelijk voor de resultaten en de beslissingen die jij als consument behaalt of neemt. Zie ook Algemene Voorwaarden  voor als je cliënt (Opdrachtgever) wordt/bent voor een of meerdere Sessies in de praktijk, of voor het deelnemen en gebruikmaken van het Online Platform waarin trainingen en cursussen worden aangeboden.

In de toekomst kan je hier met andere gebruikers in contact komen. In de toekomst kan Qarriez hier ook je begeleiden en je vragen beantwoorden.

Qarriez is geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Qarriez is daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die gebruikers onderling met elkaar maken.

 

Artikel 5 - Beschikbaarheid van het online platform

5.1. Qarriez doet haar uiterste best om te zorgen dat het online Platform beschikbaar is.

5.2. Qarriez garandeert niet dat het online Platform foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Qarriez is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als het online Platform niet of niet veilig werkt.

5.3. Qarriez is ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

 

Artikel 6. Gebruikersaccount

6.1. Consument moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

6.2. Consument moet de inloggegevens van zijn/haar account afschermen voor anderen. Consument moet het wachtwoord strikt geheim houden. Qarriez mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.

6.3. Als consument denkt of weet dat zijn/haar account misbruikt wordt, moet consument dat zo snel mogelijk melden bij Qarriez. Qarriez zal dan gepaste maatregelen nemen.

 

Artikel 7. Totstandkoming van de overeenkomst

7.1 De Online Aankoopovereenkomst tussen Qarriez en consument komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van www.Qarriez.nl. De Online Aankoopovereenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door consument via telefoon, email of schriftelijk.

7.2 Qarriez heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële consument te weigeren.

 

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Qarriez zal naar beste inzicht en vermogen en haar diensten uitvoeren. Er is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Qarriez, geen resultaatsverplichting. Qarriez kan derhalve dan ook geen garantie voor wel of niet behaalde resultaten geven.

8.2 Consument zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang  kunnen zijn voor een goede uitvoering van de coaching, tijdig aan Qarriez worden medegedeeld.

8.3 Qarriez is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte, mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.

 

 

Artikel 9. Herroepingsrecht

Bij levering van diensten:

9.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

9.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument een e-mail sturen naar Qarriez, met daarin de vermelding dat men de desbetreffende overeenkomst wilt beëindigen. In deze e-mail vermeld de consument tevens zijn/haar contact gegevens.

9.3. Wanneer de consument binnen de gestelde herroepingstermijn gebruik heeft gemaakt van de trainingen en/of cursussen binnen het Online Platform, kan het betreffende product niet worden geretourneerd. De desbetreffende training of cursus kan wel beëindigd worden. In artikel 10 staan hiervoor de voorwaarden.

 

Artikel 10 Duur en beëindiging van Online Aankoopovereenkomsten.

10.1 Iedere Online Aankoopovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de overeengekomen periode.

10.2 Iedere Online Aankoopovereenkomst gaat in vanaf het moment dat de betaling door Qarriez is ontvangen.

10.3 Iedere Online Aankoopovereenkomst heeft een eigen geldigheidsduur.

Tevens heeft iedere Online Aankoopovereenkomst eigen voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst. De individuele geldigheidsduur en beëindigingsvoorwaarden kun je terug vinden in Artikel….. van de Algemene Voorwaarden voor het deelnemen en gebruikmaken van het Online Platform waarin trainingen en cursussen worden aangeboden of als je cliënt (Opdrachtgever) wordt/bent voor een of meerdere Sessies in de praktijk.

10.4 Qarriez verstrekt een persoonlijke en niet- overdraagbare login-code aan de Consument die krachtens de Aankoopovereenkomst recht heeft op toegang tot het  Online Platform en de daar beschreven Online training, cursus of dienst. Het is de Consument niet toegestaan de login-code te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. De Consument mag onderdelen uit het digitale Online Platform slechts voor eigen gebruik downloaden of uitprinten. Het is niet toegestaan onderdelen uit het digitale Online Platform anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

10.5 Indien de Consument in strijd handelt met beide Algemene Voorwaarden of indien tijdige betaling van het desbetreffende product uitblijft, is Qarriez gerechtigd de toegang tot het  betreffende Online platform op www.qarriez.nl te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van Qarriez om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Consument te verhalen.

10.6 De Consument heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde product, training of dienst indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot het Online Platform op www.Qarriez.nl als gevolg van overmacht.

 

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping

11.1. Indien de consument een bedrag betaald heeft en voldoet aan de retourneringsvoorwaarden van het desbetreffende product, zal Qarriez dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 12 – Betaling

12.1 Betaling van trainingen, cursussen of andere diensten en producten binnen het Online Platform Training en/of de eerste keer van een abonnementsprijs dient te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard, Bancontact etc.) Pas wanneer de betaling van het desbetreffende product bij Qarriez op de bankrekening staat, krijgt de cliënt toegang tot het Online platform.

12.2 Indien er sprake is van een vervolgabonnement wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd en automatisch geïncasseerd.

12.3 Qarriez heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

12.4 Indien consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal consument, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

12.5 Wanneer de consument door middel van aanmaning van Qarriez verzocht wordt tot betaling, worden er administratiekosten in rekening gebracht van minimaal € 75,- per aanmaning, met een maximum van 25% van het totaal bedrag wanneer dit boven de € 75,- komt. 

12.6 Indien consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval consument naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

12.7 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Qarriez bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de desbetreffende dienst, training, cursus of gebruik van het desbetreffende product op te schorten zonder jegens consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

12.8 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op een volledige of deelfactuur verplicht. Is de consument in verzuim met betrekking tot de betaling van de volledige of deelfactuur aan Qarriez, dan is Qarriez gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

12.9 Qarriez heeft ten alle tijden het recht het Online Platform uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet is ontvangen door Qarriez.

12.10 Consument dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Qarriez. Wanneer de consument dit verzaakt, heeft Qarriez het recht om de gemaakte transactie kosten bij de consument in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Overmacht


Tussentijdse en voortijdige beëindiging door Qarriez: Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan Qarriez invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden, welke voortvloeien uit de Online Aankoopovereenkomst, in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Qarriez het recht de desbetreffende Online Aankoopovereenkomst tussentijds of voortijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten aan de consument. Tevens vindt er geen restitutie plaats.Artikel 15 - Intellectuele eigendom

De rechten van intellectuele en industriële eigendom ten aanzien van Qarriez  en het Online Platform, de daarbij behorende documenten en materialen berusten bij Qarriez. In het geval van doorverkochte materialen en/of documenten berust die bij de desbetreffende partij die de intellectuele eigendomsrechten daarvan heeft. Alle documenten, materialen en middelen die de consument tijdens de overeenkomst tot zijn beschikking krijgt mag deze niet verveelvoudigen in welke vorm ook, kopiëren, verspreiden of wijzigen, en auteurs-, merk-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 

Artikel 16 – Privacy

Qarriez respecteert de privacy van consument. Qarriez zal de persoonsgegevens van consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Qarriez is in te zien. De consument stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens en de gegevens die hij/zij zelf in het online Platform deelt.

 

Artikel 17. Klachten

Consument is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Qarriez per mail contact@qarriez.nl. Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever zal Qarriez zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

Qarriez is niet aansprakelijk voor:

18.1. Qarriez is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan consument is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Qarriez geleverde zaken en/of diensten, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;

18.2. directe of indirecte schade die consument lijdt door (verkeerde) informatie op de Website of online Platform, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen; 18.3 schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van diensten, producten en/of van het online Platform.

18.4 Daarnaast is Qarriez nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten en/of producten; op Qarriez rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 8)

18.5 Qarriez is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die consument lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens het gebruikmaken van de diensten en/of producten die Qarriez aanbiedt. De consument blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

18.6 Qarriez is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

18.7 Elke aansprakelijkheid van Qarriez voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 19 - Vrijwaring

Door het online Platform te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden, inclusief kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

 

 Artikel 20 – Vragen

Wanneer je deze Algemene Voorwaarden niet begrepen hebt en/of je er vragen over hebt, kun je schriftelijk of per e-mail ( contact@qarriez.nl ) je vraag stellen.

 

 

Algemene Voorwaarden cliënt (Opdrachtgever) en/of gebruikmaken van Online Platform

Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met Algemene Voorwaarden voor het online aankopen van producten en diensten van Qarriez via de website van Qarriez (www.qarriez.nl).

Door gebruik te maken van de website, diensten en producten van Qarriez ga je automatisch akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:

 1. Algemene Voorwaarden voor het online aankopen van producten en diensten van Qarriez via de website van Qarriez (qarriez.nl).
 2. Algemene Voorwaarden als je cliënt (Opdrachtgever) wordt/bent voor een of meerdere Sessies in de praktijk, en/of het deelnemen en gebruikmaken van het Online Platform waarin trainingen en cursussen worden aangeboden.

 

Artikel 1 | De onderneming

Qarriez richt zich op begeleiding, met als doel de cliënt te ondersteunen bij het oplossen van chronische pijnklachten, mentale klachten en klachten die vallen onder het MindBody Syndroom.

Qarriez is gevestigd aan De Muddegezaai 13, 8252 KC Dronten. Qarriez is geregistreerd onder  KvK Almere nr. 60112751

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, overeenkomsten, Online Aankoopovereenkomsten, aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden tussen Qarriez en Opdrachtgever, zowel van voorbereidende en uitvoerende aard, als afrondende aard. Acceptatie van de overeenkomsten houdt in dat jij als opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Qarriez hebt aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Qarriez, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als van één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 4. Qarriez behoudt zich het recht voor, deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3 | Definities

 1. Opdrachtnemer: Qarriez.
 2. Opdrachtgever: De klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Qarriez.
 1. Het is tevens de persoon welke een sessie ondergaat bij Qarriez, of deelneemt aan de Online training.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 1. Overeenkomst: Alle afspraken die gemaakt worden tussen Opdrachtgever en Qarriez over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk of elektronisch bevestigd aan de Opdrachtgever na een intakegesprek door Qarriez.
 2. Sessie: Een individueel, fysiek, dan wel digitaal, persoonlijk gesprek waarin wordt gewerkt aan het reduceren, verminderen en elimineren van chronische pijn, mentale klachten en/of klachten die vallen onder het MindBody Syndroom van de Opdrachtnemer.
 3. Online training: het trainingsprogramma welke met een inlogcode, op het afgeschermde deel van de website van Qarriez staat. Dit online trainingsprogramma, wordt zelfstandig gevolgd door de opdrachtgever. Wanneer er online meetingsessies zijn met meerdere deelnemers c.q. Opdrachtgever van de Online Training, vallen ook deze meetings onder de eigen en zelfstandige verantwoording van de Opdrachtgever.
 4. Werkzaamheden: Alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door Qarriez uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 4 | Bewustzijn & verantwoordelijkheid nemen

 1. De Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat Qarriez geen arts is. Om te kunnen starten met de sessies, behandelingen en trainingen zal je eerst een arts hebben moeten raadplegen. Dit om acute en levensbedreigende situaties en aandoeningen te voorkomen en uit te sluiten. Qarriez geeft geen medisch advies en of medische oplossing. Qarriez biedt een trainings-, en coaching-programma dat probeert doormiddel van kennis je te helpen met het overwinnen van chronische pijn, mentale klachten en klachten die onder het MindBody Syndroom vallen.

 2. Jij als Opdrachtgever bent geheel en altijd zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van jouw chronische pijn, mentale klachten en klachten die onder het MindBody Syndroom vallen.

 3. Het maken van beslissingen op basis van de door Qarriez gepresenteerde programma’s, en diensten gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van jouwzelf als Opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan Qarriez aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 4. De aangeboden methodiek en technieken zijn er enkel om jou te coachen in dit proces. Omdat ieder persoon uniek is, zal ook ieder persoon in zijn eigen tempo de veranderingen waarnemen. De kans van slagen zal aanzienlijk toenemen jij als Opdrachtgever gebruik maakt van jouw toewijding en doorzettingsvermogen.
 5. Qarriez gaat ervan uit dat jij als Opdrachtgever de inhoud met gezond verstand zult beoordelen en er vanuit handelt. Daarmee zorg je ervoor dat je pijn- en klachtenvrij wordt. Qarriez is er om je te helpen en te ondersteunen.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Qarriez zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Qarriez heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat Qarriez niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever, gestelde doel. Een definitieve garantie kan derhalve niet worden gegeven.
 1. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden stemt de Opdrachtgever in bij het verstrekken van de nodige contactgegevens en voor vastlegging in het klantenbestand van Qarriez voor administratiedoeleinden.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle persoonlijke en medische informatie, waarvan Qarriez aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qarriez worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Qarriez zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Qarriez  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van dit type informatie.
 3. Qarriez behoudt zich het recht Sessies en/of deelname aan de Online Training   te weigeren bij Opdrachtgevers die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

                                            

Artikel 6 | Prijzen en aanbiedingen

 1. Op prijzen gehanteerd door Qarriez wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend. De gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Qarriez behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven ten alle tijden aan te passen, zowel voor lopende overeenkomsten als nieuw af te sluiten overeenkomsten.
 3. Qarriez is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging deze kenbaar te maken aan de Opdrachtgever.


 Artikel 7 | Factureringen Betaling,

 1. Bij het maken van een afspraak voor een Sessie of door het deelnemen aan de Online Training wordt een betalingsverplichting aangegaan, zoals overeengekomen.
 2. Enkel het overeengekomen tarief tussen Qarriez en de Opdrachtgever is bepalend.
 3. Betaling voor een sessie dient te gebeuren via overschrijving naar de bankrekening van Qarriez binnen de gestelde termijn van 7 dagen na de sessie, welke tevens vermeld staat in de factuur.
 4. Betaling voor de Online Training vindt plaats op de website van Qarriez.
 5. In overleg met Qarriez kan de betaling voor de Online Training door middel van overschrijving naar de bankrekening van Qarriez, via een factuur De toegang tot de Online Training wordt verschaft als de betaling voldaan is en verwerkt door de bank van Qarriez.
 6. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Qarriez naar de betrokken Opdrachtgever  een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De verplichting van Qarriez tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de Opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag in ieder geval de wettelijke rente verschuldigd is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en/ of dat Qarriez dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 8. Wanneer de Opdrachtgever door middel van aanmaning van Qarriez verzocht wordt tot betaling, worden er administratiekosten in rekening gebracht van minimaal € 75,- per aanmaning, met een maximum van 25% van het totaal bedrag.
 9. Bij bovengenoemde verzuim komen, naast de vermelde administratiekosten, alle rechterlijke en buitengerechterlijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Daaronder vallen onder anderen de kosten van de advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende en/of gebruikelijke tarieven.
 10. Voor het geval naar het oordeel van Qarriez de financiële positie van de Opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Qarriez gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en / of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
 11. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Qarriez gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 12. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Qarriez, dan is Qarriez gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.
 13. Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Qarriez. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Qarriez gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

14.  Mocht de Opdrachtgever door overmacht de Sessie of Online Training niet kunnen volgen, dan kan de sessie verplaatst worden en/of de trainingstermijn verlengt worden. Er is geen restitutie mogelijk.

 

Artikel 8 | Bijzondere Bepalingen

 1. Qarriez behoudt zich het recht voor om deelnemers c.q. Opdrachtgever van de Online Training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.
 2. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Qarriez.

 

Artikel 9 | Wijzigen en tussentijdse wijziging Overeenkomst

 1. Wijzigingen of tussentijdse wijzigingen in een overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Qarriez zijn bevestigd.
 2. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

 

 Artikel 10 | Duur en beëindiging  Online Training

 1. De overeenkomst van de Online Training gaat in zodra Opdrachtgever akkoord geeft op de overeenkomst en/of offerte van Opdrachtnemer. De Online Training start zodra het overeengekomen bedrag is bijgeschreven op de rekening van Qarriez onder vermelding van het factuurnummer en/of de omschrijving in de factuur.
 2. De duur van de Online Training staat gelijk aan het aantal dagen van de Online Training, plus 2 weken.
 3. Na de verstreken termijn kan de Online Training verlengt worden met telkens 1 maand, tegen het dan geldende tarief.
 4. Het staat de Opdrachtgever vrij om geen gebruik te maken van het aangeboden programma van de Online Training. Er vindt echter geen restitutie plaats over de dagen dat er geen gebruik (meer) gemaakt wordt van de Online Training. Aan de inhoud of effectiviteit van de Online Training kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Beëindiging van en toegang tot de Online Training vindt automatisch plaats wanneer de door de Opdrachtgever betaalde deelnametermijn verstreken is.
 6. Tussentijdse beëindiging door Qarriez: Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan zijn invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Qarriez het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 7. Qarriez behoudt zich het recht deelname aan de Online Training te weigeren en de Overeenkomst tussentijd en onmiddellijk te beëindigen, bij Opdrachtgevers die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

 

 

Artikel 11 | Duur en beëindiging  Sessie

 

 1. De overeenkomst van de Sessie gaat in zodra de Opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor de geplande datum en tijd voor de sessie. Daarmee geldt ook de betalingsverplichting voor de Opdrachtgever.
 2. De duur van de Sessie hangt af van welke onderwerpen de Opdrachtgever aangeeft om tijdens de Sessie te bespreken.
 3. Het aantal Sessies hangt af van de resultaten die zich bij de Opdrachtgever aftekenen.
 4. Zowel aan duur, inhoud, aantal en resultaat van de Sessie kunnen geen rechten wo
 5. Het aantal benodigde of gewilde Sessies kan ten alle tijden, in wederzijds overleg tussen Opdrachtgever en Qarriez, worden bepaald, beëindigd dan wel verlengt worden. Met die verstande dat een reeds geplande Sessie betalingsverplichting voor de Opdrachtgever met zich meebrengt wanneer deze Sessie korter dan 48 uur voor aanvang geannuleerd of verplaatst wordt.
 6. Indien mogelijk zal Qarriez een inschatting geven van het aantal te houden Sessies. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Beëindiging van de Sessies kan eenzijdig plaatsvinden door de Opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 8. Beëindiging van de Sessie c.q. Overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 9. Tussentijdse beëindiging door Qarriez: Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan Qarriez invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Qarriez het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Tevens vindt er geen restitutie plaats.
 10. Qarriez is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 11. Qarriez behoudt zich het recht Sessies te weigeren en de Overeenkomst tussentijd en onmiddellijk te beëindigen, bij Opdrachtgevers die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

 

 

Artikel 12 | Duur en beëindiging  4 daagse cursus Online

 1. De overeenkomst van de 4 daagse cursus gaat in zodra Opdrachtgever deze heeft aangekocht in de webshop van Qarriez. Wanneer het overeengekomen bedrag is bijgeschreven op de rekening van Qarriez ontvangt de Opdrachtgever de inlogcode en gaat de termijn van 1 week in.

 

 1. De duur van de 4 daagse cursus staat gelijk aan het aantal dagen van de cursus. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever in totaal 1 week toegang tot de cursus.

 

 1. Het staat de Opdrachtgever vrij om geen gebruik te maken van het aangeboden programma van de 4 daagse cursus. Er vindt echter geen restitutie plaats over de dagen dat er geen gebruik (meer) gemaakt wordt van deze cursus. Aan de inhoud of effectiviteit van deze cursus kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 1. Beëindiging van en toegang tot de 4 daagse vindt automatisch plaats wanneer de door de Opdrachtgever betaalde deelnametermijn verstreken is.

 

 1. Tussentijdse beëindiging door Qarriez: Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan zijn invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Qarriez het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

 

 1. Qarriez behoudt zich het recht deelname aan de 4 daagse cursus te weigeren en de Overeenkomst tussentijd en onmiddellijk te beëindigen, bij Opdrachtgevers die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

Artikel 13 | Duur en beëindiging  Online Trainingsmodule

 1. De overeenkomst van de Online Trainingsmodule gaat in zodra Opdrachtgever deze heeft aangekocht en het overeengekomen bedrag is bijgeschreven op de rekening van Qarriez ontvangt de Opdrachtgever de inlogcode en kan er gebruik gemaakt worden van de Online Trainingsmodule.

 

 1. De duur van de Online Trainingsmodule staat gelijk aan de tijd dat de Opdrachtgever in behandeling is bij Qarriez. Wanneer de Opdrachtgever geen diensten van Qarriez meer afneemt stopt de toegang tot de Online Trainingsmodule.

 

 1. Het staat de Opdrachtgever vrij om geen gebruik te maken van de aangeboden Online Trainingsmodule. Er vindt echter geen restitutie plaats over de dagen dat er geen gebruik (meer) gemaakt wordt van deze cursus. Aan de inhoud of effectiviteit van deze training kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 1. Beëindiging van en toegang tot de Online Trainingsmodule vindt automatisch plaats wanneer de Opdrachtgever geen behandelsessies meer afneemt of wanneer de betaaltermijn verstreken is.

 

 1. Tussentijdse beëindiging door Qarriez: Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan zijn invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Qarriez het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

 

 1. Qarriez behoudt zich het recht deelname aan de Online Trainingsmodule te weigeren en de Overeenkomst tussentijd en onmiddellijk te beëindigen, bij Opdrachtgevers die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

 

 

 

Artikel 14 | Annuleringsvoorwaarden

Indien de Overeenkomst buiten de beïnvloedingssfeer van Qarriez niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Niet verschijnen (No Show) op een Sessie: € 95,-  wordt in rekening gebracht.
 2. Sessie verplaatsten of annuleren: binnen 48 uur tijd voor aanvang Sessie: € 95,-  wordt in rekening gebracht. 
 3. Sessie verplaatsen of annuleren langer dan 48 uur voor aanvang sessie is kosteloos.
 4. Indien een Opdrachtgever weigert om over te gaan tot betaling binnen de gestelde termijn van 7 dagen, omdat deze geen Sessie heeft genoten of om een andere reden, is Qarriez gerechtigd om extra 25% sanctiekosten in rekening te brengen bij de eerste aanmaning. Dit bovenop de € 55,- aan administratiekosten en de wettelijke rente. Bij een tweede aanmaning is Qarriez gerechtigd om 50% extra sanctiekosten in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever alsnog besluit om niet te betalen is Qarriez gerechtigd om een incassobureau naar eigen keuze in te schakelen. Alle kosten die samenhangen met het inschakelen van het  incassobureau en de werkzaamheden die door het incassobureau gemaakt worden,  worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Wanneer er Online Training groepsmeetings plaatsvinden, zijn deze gratis. Er gelden geen verplichte aan- of afmeldingsvoorwaarden.

 

 

Artikel 15 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de Sessies of de groepsmeetings van Online Trainingen.
 1. Qarriez is gehouden tot geheimhouding van alles wat omtrent haar Opdrachtgever is bekend geworden.
 2. Qarriez houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar Opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de Overeenkomst, of het goed laten functioneren van de (online) sessies en trainingen.
 3. De gegevens van de Opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.
 1. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Qarriez gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Qarriez zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Qarriez niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 16 | Aansprakelijkheid

 

 1. Qarriez is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan Opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Qarriez geleverde zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is Qarriez nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Qarriez rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 4 en 5)
 3. Qarriez is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens Werkzaamheden. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Qarriez is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17 | Klachtenprocedure

 1. Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichte Werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Qarriez.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever zal Qarriez zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

 

Artikel 18 | Ontoereikendheid Algemene Voorwaarden
Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 19 | Vragen

Wanneer je deze Algemene Voorwaarden niet begrepen hebt en/of je er vragen over hebt, kun je schriftelijk of per e-mail ( contact@qarriez.nl ) je vraag stellen.